Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmernenie pre MAS k odbornému hodnoteniu Žiadostí o príspevok – pridelenie počtu bodov v rámci kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa

16-06-2020

Pri odbornom hodnotení Žiadostí o príspevok usmerní MAS odborných hodnotiteľov tak, aby v rámci vyhodnotenia bodového kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa“ pridelili tým žiadateľom, ktorí uviedli v rámci prílohy "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" nulové hodnoty z dôvodu, že sú na trhu menej ako jeden rok a nedisponujú schválenou účtovnou závierkou, 4 body - Subjekt s neurčitou finančnou situáciou

Uvedené bude upravené pri najbližšej aktualizácii Implementačného modelu CLLD v IROP, a to v Príručke pre odborných hodnotiteľov.