Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmernenie pre MAS k odbornému hodnoteniu Žiadostí o príspevok – pridelenie počtu bodov v rámci kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa

16-06-2020

Pri odbornom hodnotení Žiadostí o príspevok usmerní MAS odborných hodnotiteľov tak, aby v rámci vyhodnotenia bodového kritéria „Finančná charakteristika žiadateľa“ pridelili tým žiadateľom, ktorí uviedli v rámci prílohy "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" nulové hodnoty z dôvodu, že sú na trhu menej ako jeden rok a nedisponujú schválenou účtovnou závierkou, 4 body - Subjekt s neurčitou finančnou situáciou

Uvedené bude upravené pri najbližšej aktualizácii Implementačného modelu CLLD v IROP, a to v Príručke pre odborných hodnotiteľov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood