Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmernenie ÚGKK a MPRV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zápise poznámky v KN podľa § 11 ods. 12 zákona č. 180/1995 Z.z.

08-01-2019

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_7/2018  zo dňa 21. 05. 2018 a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2195/2018-430 zo dňa 01.06.2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o zápise poznámky v katastri nehnuteľností podľa § 11 ods. 12 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood