Facebook Statistics

Usmerňovací dokument k implementácii ustanovení o vykonávaní auditov podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625

11-05-2021

Európska komisia vydala usmerňovací dokument za účelom pomôcť vnútroštátnym príslušným orgánom s uplatňovaním požiadaviek uvedených v čl. 6 ods. 1 nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/62, ktorý stanovuje, že príslušné orgány vykonávajú vnútorné audity alebo si dávajú vykonávať audity svojej činnosti a na základe výsledkov týchto auditov prijmú vhodné opatrenia.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood