Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmerňovací dokument o spôsobe vypĺňania štandardného vzoru, ktorý sa má používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

14-04-2021

Európska komisia vydala usmerňovací dokument za účelom pomôcť členským štátom pri predkladaní informácií a údajov vo výročných správach o vykonávaní viacročných národných plánov kontroly (MANCP) v štandardnom vzore. Tento usmerňovací dokument má pomáhať vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní článku 113 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (1) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/723 (2). 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood