Facebook Statistics

Usmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva

02-11-2010

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na svojom zasadnutí dňa 26.1.2010  schválil prepracovaný usmerňovací dokument objasňujúci hlavné požiadavky potravinového práva. Na základe skúseností, získaných pri aplikácii požiadaviek potravinového práva v praxi, bol dokument rozšírený o časť súvisiacu s požiadavkami na bezpečnosť potravín, ďalšie časti týkajúce sa vysledovateľnosti, stiahnutia potravín a krmív z trhu, exportu potravín a krmív boli prepracované, aby zjednodušenou formou objasnili, príp. doplnili požiadavky potravinového práva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood