Facebook Statistics
Značka Kvality

V prípade, keď predmet realizácie projektu, na ktorý bol čerpaný NFP, žiadateľ z verejného sektora chce previesť na tretiu osobu, iba v akých prípadoch, resp. dôvodoch je to povolené? Je potrebné splnenie nejakých podmienok? Ak áno, akých?

15-06-2010

Žiadateľ musí využívať obstaraný majetok, na účely na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej počas piatich rokov po ukončení realizácie projektu. Po uvedenej dobe predmet realizácie projektu, na ktorý bol čerpaný NFP je možné previesť na tretiu osobu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood