Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

V starostlivosti o slovenské lesy pomáhajú excelentné inovačné technológie

21-04-2023

Celoslovenské podujatie Lesnícke dni, nad ktorým prevzal záštitu minister agrorezortu Samuel Vlčan, organizuje Národné lesnícke centrum (NLC) každoročne od roku 2007 v období Dňa Zeme. Cieľom tohtoročného podtitulu „Lesy – liečia telo i dušu“ je pripomenúť nenahraditeľnosť a dôležitosť lesov pre zdravie človeka. Podujatie dnes otvoril slávnostným príhovorom minister Vlčan v biotechnologickom parku NLC Stráž pri Zvolene počas predstavenia Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LingoSilva.

Národné lesnícke centrum (NLC) je jedinečnou inštitúciou s komplexnou ponukou služieb súvisiacich hlavne s lesom a lesným hospodárstvom. Pôsobí na národnej i medzinárodnej úrovni. Je lídrom v transferovaní najnovších vedeckých poznatkov do lesníckej praxe a využíva pritom špičkové technológie. Potvrdením vysokého inovačného potenciálu NLC je spustenie prevádzky 3D CT skenovacej linky, v rámci budovaného Centra excelentnosti LignoSilva, ktoré je zamerané na digitalizáciu, optimalizáciu a automatizáciu v lesnícko-drevárskom sektore prostredníctvom inovačných technológií. „Implementácia tejto experimentálnej linky do reťazca ťažby a spracovania dreva je  významným inovačným impulzom a príkladom dobrej praxe  vyššieho zhodnocovania drevnej suroviny,“ uviedol vo svojom príhovore minister Vlčan.

Dnes slávnostne otvorené Centrum excelentnosti pozostáva z modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov, kde sa  realizuje výskum v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva.  Vlajkovou loďou centra je 3D CT skenovacia linka guľatiny dreva. Ide o unikátnu technológiu počítačovej tomografie, ktorá  slúži predovšetkým na zvyšovanie konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora. Umožňuje vytvoriť trojrozmerný model každej guľatiny dreva a dokáže  zobraziť  vnútorné chyby dreva, čím optimalizuje rezné plány a napomáha maximalizovať výťažnosť. Okrem zvýšenia výnosov zo spracovania dreva prináša i objektivizáciu predaja dreva, zlepšenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov a možnosť certifikácie dodávanej guľatiny.  

Špičkový 3D CT Skener konkuruje najlepším svetovým systémom. Vo svete je inštalovaných 14 CT skenerov guľatiny. „Som hrdý na to, že práve ten náš, v poradí 15-ty, je ako jediný prevádzkovaný vo výskumno-vývojovom prostredí, “ uzatvára svoj príhovor šéf agrorezortu. Úspešné výsledky testovania skenovacej linky, ktoré prebehlo v decembri minulého roka, predpokladá jej uvedenie do prevádzky, po získaní povolení,  už v krátkom čase.

Bližšie informácie o sprievodných aktivitách a celom programe Lesníckych dní 2023 sú na webe: https://www.lesnickedni.sk/

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood