Facebook Statistics
Značka Kvality

Validovaný preklad EFSA príručky k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 1

04-06-2021

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), zriadený na odbore bezpečnosti potravín a výživy, sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR, zabezpečil pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov preklad oficiálnej príručky EFSA k označeniu dátumu na potravinách.

EFSA vypracoval príručku Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking), ktorá má pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovatelia“) pri označení dátumu na potravinách – kedy na svojich výrobkoch použiť výraz „dátum spotreby“ (use by) alebo „dátum minimálnej trvanlivosti“ (best before).

Preklad príručky do slovenského jazyka inicioval a financoval Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA), ktorý je zriadený na odbore bezpečnosti potravín a výživy, sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR. NKB EFSA totiž považuje dostupnosť príručky v slovenskom jazyku za výraznú pomoc prevádzkovateľom pri určovaní spôsobu označenia dátumu, čo v konečnom dôsledku vedie k posilneniu ochrany zdravia spotrebiteľa za využitia vedeckých podkladov. Preklad bol z hľadiska terminológie validovaný gestorom zodpovedným za legislatívu pre všeobecné označovanie.

Na základe pravidiel EFSA, ktorý príručku vydal, je preklad určený na nekomerčné použitie a je možné ho použiť externe (napr. prevádzkovateľmi), ale len anglická verzia sa považuje za originálnu. Samozrejme, je potrebné rešpektovať autorské práva v plnom rozsahu.

EFSA opisuje v príručke vyvinutý prístup, založený na riziku, ktorý majú prevádzkovatelia dodržiavať pri rozhodovaní o type označenia dátumu (tj. „dátum minimálnej trvanlivosti“ alebo „dátum spotreby“), nastavení doby použiteľnosti (tj. času) a súvisiacich informácií na označení s cieľom zabezpečenia bezpečnosti potravín.

Rozhodnutie o type označenia dátumu musí byť prijaté pre jednotlivé výrobky, berúc do úvahy príslušné nebezpečenstvá, vlastnosti výrobku, podmienky výroby, vrátane prípadných úprav na elimináciu mikrobiálnej kontaminácie, spracovania a skladovania. Na pomoc prevádzkovateľom pri rozhodovaní o type označenia dátumu pre určitý potravinársky výrobok bol vyvinutý rozhodovací strom, uvedený v príručke. Prevádzkovatelia pred označením dátumu musia zvážiť či existujú špecifické požiadavky na označovanie dátumu pre danú kategóriu potravín.

Preklad príručky je v elektronickej forme distribuovaný zástupcom potravinárskeho priemyslu, orgánom úradnej kontroly, expertom a je zverejnený na webovej stránke MPRV SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood