Facebook Statistics
Značka Kvality

Včely a pesticídy: tretia konzultácia k preskúmaniu usmernenia EFSA

26-03-2020

EFSA vedie tretiu konzultáciu so zúčastnenými stranami v rámci svojho preskúmania usmernenia o hodnotení rizika pesticídov pre včely.

Špecializovaná konzultačná skupina zainteresovaných strán EFSA (EFSA’s Stakeholder Consultation Group for the review of the Bee Guidance Document) a EFSA sieť pre pesticídy, tvorená zástupcami členských štátov, boli požiadané o spätnú väzbu k navrhovanému prístupu k revízii schém hodnotenia rizika úrovne 1 so zameraním na príťažlivosť plodín a metodiky hodnotenia rizika.

Zainteresované strany a odborníci z členských štátov už poskytli pripomienky k súčasnému usmerneniu, ktoré bolo uverejnené v roku 2013, a k protokolu, ktorý EFSA použije na zhromažďovanie a hodnotenie údajov o úmrtnosti včiel.

EFSA bude počas tohto procesu pokračovať v konzultácii so zainteresovanými stranami a odborníkmi z členských štátov. Po vypracovaní návrhu usmernenia sa uskutoční úplná verejná konzultácia a workshop.

Náčrt revízie usmernenia o hodnotení rizika prípravkov na ochranu rastlín na včely.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood