Facebook Statistics

Vedecká správa EFSA o výskyte vtáčej chrípky za obdobie marec až jún 2022

01-07-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil aktuálne informácie o výskyte vtáčej chrípky za obdobie marec až jún 2022.

Epidémia vysoko patogénnej vtáčej chrípky v rokoch 2021 – 2022 je najväčšou epidémiou doteraz zaznamenanou v Európe, s celkovým počtom 2 398 ohnísk u hydiny, 46 miliónov vtákov utratených v infikovaných zariadeniach a 168 zistení u vtákov chovaných v zajatí.

V období od 16. marca do 10. júna 2022 bolo hlásených 1 182 zistených prípadov v 28 krajinách EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve u hydiny (750), u voľne žijúcich vtákov (410) a u vtákov chovaných v zajatí (22). Počas tohto vykazovaného obdobia bolo 86 % ohnísk hydiny sekundárnych v dôsledku šírenia vírusu medzi farmami. 

Francúzsko evidovalo 68 % ohnísk a Maďarsko 24 % ohnísk. Ostatné zasiahnuté krajiny menej ako 2 % ohnísk v krajine.

Najviac zistení u voľne žijúcich vtákov nahlásilo Nemecko (158), ďalej Holandsko (98) a Spojené kráľovstvo (48).

Riziko infekcie sa hodnotí ako nízke pre bežnú populáciu v EÚ/EHP a nízke až stredné pre ľudí vystavených nákaze skrze zamestnanie.

Viac informácií nájdete vo vedeckom stanovisku EFSA.

Uvedený prehľad je dostupný na webovej stránke EFSA