Facebook Statistics

Vedecké stanovisko úradu EFSA: Hodnotenie bezpečnosti a účinnosti L-arginínu, produkovaného Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

31-05-2018

L-arginín je pre väčšinu dospelých cicavcov neesenciálnou aminokyselinou. Pre vtáky, ryby, prípadne plazy a tiež pre mäsožravce je však táto aminokyselina esenciálna. L-arginín na použitie do kŕmnych doplnkových látok je produkovaný geneticky nemodifikovaným kmeňom Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P (C. glutamicum).

Kmeň je citlivý na antibiotiká v koncentračnom rozmedzí, špecifikovanom úradom EFSA a je považovaný v tomto ohľade za bezpečný. V konečnom produkte (kŕmnej doplnkovej látke) neboli zistené žiadne životaschopné bunky C. glutamicum. Použitie L-arginínu, produkovaného C. glutamicum, je bezpečné pre cieľové druhy zvierat, konečného spotrebiteľa i životné prostredie, a to za predpokladu, že sa používa vo vhodných množstvách. Takto produkovaný L-arginín sa považuje za žieravý pre pokožku, oči a pri vdýchnutí predstavuje riziko.

Kŕmna doplnková látka je účinným zdrojom L-arginínu pre všetky druhy zvierat. Na to, aby L-arginín v kŕmnej doplnkovej látke účinný u prežúvavcov tak ako u neprežúvavcov, je potrebná jeho ochrana proti mikrobiálnej degradácii v bachore prežúvavcov.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5277