Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko: výživový prieskum vo Fínsku

21-08-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal externú správu Fínskemu národnému výživovému prieskumu u dospelých a starších (FinDiet 2017). Výživový prieskum bol vykonaný u dospelých (18-64 rokov) a starších (65-74 rokov) osôb v súlade s metodológiou EU Menu pre zber dát o konzumácii potravín.

Do účasti na projekte bolo pozvaných 10 305 respondentov, ktorí sa mali pôvodne zapojiť do štúdie FinHealth Study. V období medzi januárom až októbrom 2017 boli zhromaždené dáta od zhruba 30 % respondentov (n = 3099).

Zo vzorky, ktorá prichádzala do úvahy, sa zúčastnilo 1. rozhovoru podľa metódy 24-hodinového zberu údajov po pamäti 57 % respondentov. Prieskumové rozhovory boli napokon dokončené 1655 účastníkmi, čo predstavuje 53% mieru odozvy.

Kvalita prieskumu bola zabezpečená použitím detailných protokolov, pravidelnými pracovnými poradami prieskumového tímu, starostlivým zaškoľovaním personálu, viacerými kontrolami kvality počas zberu údajov a kontrolou získaných údajov. Miera nedostatočne odpovedajúcich účastníkov prieskumu predstavovala 21 % (osobné rozhovory), respektíve 18 % (telefonické rozhovory).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood