Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: Aplikovateľnosť vedeckého stanoviska EFSA na SDNs typu 3 pri hodnotení rizika rastlín získaných pomocou SDNs typu 1 a 2 a pomocou ODM

20-04-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil vedecké stanovisko k hodnoteniu rizika rastlín získaných pomocou techník SDNs (miestne riadených nukleáz)  typu 3, pod ktoré patria techniky ZFN-3 (založené na nukleázach zinkového prstu typu 3) a SDN techniky s im podobnou funkciou.

Európska Komisia požiadala Panel EFSA, zameraný na geneticky modifikované organizmy (GMO Panel), o posúdenie, či identifikácia rizika a závery vedeckého stanoviska platné pre SDN-3, sú platné aj pre rastliny získané pomocou SDN-1, SDN-2 a ODM (mutagenézy riadenej oligonukleotidmi).

GMO Panel skúmal porovnanie rizík medzi uvedenými technikami ako aj oproti klasickému šľachteniu. Poukázal na to, že narozdiel od metód SDN-3, použitie SDN-1, SDN-2 a ODM vyúsťuje do modifikácie rastlinných endogénnych genómových sekvencií bez vloženia exogénnej DNA. Preto úvahy a stanoviská, súvisiace s prítomnosťou transgénu v sekcii 4 a v záveroch uvedeného vedeckého stanoviska zameraného na SDN-3 nie sú relevantné pre rastliny získané pomocou SDN-1, SDN-2 a ODM, pretože cudzia DNA nie je prítomná vo výslednom produkte.

V prípade metód SDN-1, SDN-2 a ODM neidentifikoval GMO Panel žiadne nové riziká, v porovnaní s metódou SDN-3 a s klasickým krížením. Vyjadril záver, že súčasné príručky na hodnotenie rizika potravín a krmív vyrobených z GMO sú dostatočné, ale len čiastočne použiteľné pre rastliny získané pomocou SDN-1, SDN-2 a ODM. Ide konkrétne o dokumenty Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants (EFSA GMO Panel, 2011) a Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants (EFSA GMO Panel, 2010).

Experti sú pozvaní poslať svoje pripomienky pomocou elektronického formulára do 04. 06. 2020.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood