Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia k návrhu príručky na komunikáciu neistoty vo vedeckých hodnoteniach

09-05-2018

V súlade s politikou otvorenosti a transparentnosti a v snahe prijímať pripomienky od vedeckej komunity a ostatných zainteresovaných strán, spustil úrad EFSA verejnú konzultáciu k návrhu príručky na komunikáciu neistoty vo vedeckých hodnoteniach. Zainteresované strany sú vyzvané na predloženie pripomienok do 24. 6. 2018.

Návrh príručky poskytuje návod, ako oznamovať neistotu z analýzy neistôt opísaných v Príručke úradu EFSA o analýze neistôt vo vedeckom hodnotení.

Úrad EFSA by rád získal spätnú väzbu k tomuto návrhu príručky od odborníkov a úradníkov, ktorí sa podieľajú na vedeckej komunikácii a komunikácii o riziku:

  • Vedeckí komunikátori (spisovatelia, redaktori, novinári, poskytovatelia tlačových správ) - časť 3 obsahuje praktické usmernenie pre komunikáciu neistoty - ako zrozumiteľná a ľahko nasledovateľná je táto časť? Je možné takýto dokument použiť? Ak nie, ako by mohol byť upravený?
  • Odborníci z oblasti sociálnych vied a akademickí pracovníci špecializovaní na komunikáciu vedeckých neistôt - existuje nejaký ďalší výskum o rozdielnom pochopení pravdepodobnosti, verbálnej a číselnej informovanosti ako aj o používaní vizuálu pri komunikácii o neistote?
  • Tvorcovia rozhodnutí, vedeckí hodnotitelia, zainteresované strany z oblastí bezpečnosti potravín a verejného zdravia či iné vedecké poradné orgány na národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni - máte pripomienky alebo skúsenosti, ktoré pomôžu zlepšiť predloženú príručku? Prípadne ako ju možno prispôsobiť tak, aby ste lepšie pochopili či vysvetlili výsledky analýzy neistôt?

Návrh príručky nájdete TU.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ako predkladať pripomienky:

Upozorňujeme, že na pripomienky nebude braný ohľad, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú predložené v predpísanom formáte;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia či materiály;
  • budú súvisieť s politikou alebo aspektmi riadenia rizika, ktoré sú mimo rozsahu činností úradu EFSA.

Úrad EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené
v súlade s vyššie uvedenými kritériami.

Všetky pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami budú prezentované anonymne, pripomienky predložené v mene organizácie budú zobrazené pod názvom organizácie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood