Facebook Statistics

Verejná konzultácia: mikrobiálna charakterizácia a hodnotenie environmentálneho rizika mikroorganizmov získaných pomocou syntetickej biológie

03-04-2020

Európska komisia (EK) požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o zváženie využívania produktov syntetickej biológie v poľnohospodárstve a potravinárstve v blízkej budúcnosti. EFSA sa má zamerať predovšetkým na potenciálne riziká pre životné prostredie, ktoré by mohlo priniesť rozšírené využívanie týchto produktov. Úlohou EFSA je tiež posúdiť aktuálnosť a adekvátnosť súčasných metodických usmernení a zvážiť či je potrebná ich aktualizácia.

Predmetom štúdia sú živé mikroorganizmy, vytvorené pomocou techník syntetickej biológie (SynBioM). Cieľom SynBioM je vytvárať nové biologické systémy a pridávať živým bunkám nové funkcie. Odhaduje sa, že SynBioM by mohli byť pripravené na využitie už počas najbližšieho desaťročia, hoci ich intenzívne využívanie je pravdepodobné až v ďalekej budúcnosti.

V súvislosti s aktualizáciou existujúcich usmernení sa navrhuje, aby sa ich rozsah rozšíril na všetky možné typy využitia v poľnohospodárstve a potravinárstve a aby sa vzali do úvahy všetky typy mikroorganizmov a ich možné prepojenie na životné prostredie. Navrhuje sa, aby dokument bol v súlade so smernicou 2001/18/EK o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS​. Existujú obavy, aby sa do životného prostredia nedostali cudzorodé zložky. 

 

Experti sú pozvaní poslať svoje pripomienky pomocou elektronického formulára do 04. 06. 2020.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA​.

Pre zaujímavosť sa je možné zoznámiť tiež s nedávno publikovaným článkom o pokroku v SynBio:

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood