Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: návrh protokolu o systematickom preskúmaní výsledkov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s vekom v ktorom sa zavádza doplnková výživa

15-03-2017

Návrh protokolu (870.61 KB)
Vyhlásenie o ochrane súkromia (78.77 KB)

Vedecký výbor EFSA pripravil návrh protokolu o systematickom preskúmaní výsledkov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s vekom v ktorom sa zavádza doplnková výživa pre vedecké hodnotenie primeraného veku zavádzania príkrmov do jedálnička dojčiat.

V súlade s politikou EFSA o otvorenosti a transparentnosti a v snahe prijímať pripomienky od vedeckej komunity a ostatných stakeholderov, úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu vyššie spomenutého protokolu. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné pripomienky do 23.marca 2017.

Na predloženie pripomienok je nutné použiť elektronickú šablónu s referenciou na konkrétny riadok a stranu dokumentu. Prostredníctvom šablóny je možné zadávať aj všeobecné pripomienky. Pri zadávaní pripomienok je nutné brať do úvahy, že po 2 hodinách neaktivity, bude Vaša práca v šablóne ukončená a vložené pripomienky nebudú zaznamenané. Preto v prípade, že šablóna bude ponechaná v nečinnosti po nejakú dobu, je potrebné šablónu opäť otvoriť cez link, resp. „refreshnúť“ stránku.

Ak by ste chceli predložiť dátové sety, alebo odoslať súbory, ktoré podporia Vaše komentáre, pošlite e-mail na adresu: [email protected]

Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenie alebo materiálu;
  • sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti EFSA.

EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Tieto pripomienky budú ďalej posúdené Vedeckým výborom EFSA a v prípade relevantnosti budú vzaté do úvahy.

Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami, ako fyzickými osobami, budú prezentované anonymne. Pripomienky predložené v mene organizácie, sa zobrazia pod názvom organizácie.

Submit comments (deadline: 23. March 2017)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood