Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy

07-04-2017

Návrh protokolu (633.32 KB)
Vyhlásenie o ochrane súkromia (33.59 KB)

Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.

V súlade s politikou EFSA o otvorenosti a transparentnosti a v snahe prijímať pripomienky od vedeckej komunity a ostatných stakeholderov, úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu vyššie spomenutého protokolu. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné pripomienky do 31.mája 2017.

Na predloženie pripomienok je nutné použiť elektronickú šablónu s referenciou na konkrétny riadok a stranu dokumentu. Prostredníctvom šablóny je možné zadávať aj všeobecné pripomienky. Pri zadávaní pripomienok je nutné brať do úvahy, že po 2 hodinách neaktivity, bude Vaša práca v šablóne ukončená a vložené pripomienky nebudú zaznamenané. Preto v prípade, že šablóna bude ponechaná v nečinnosti po nejakú dobu, je potrebné šablónu opäť otvoriť cez link, resp. „refreshnúť“ stránku.

Ak by ste chceli predložiť dátové sety, alebo odoslať súbory, ktoré podporia Vaše komentáre, pošlite e-mail na adresu: [email protected]  

Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • nebudú uvedené v požadovanej forme a šablóne
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenie alebo materiálu;
  • sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti EFSA.

EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Tieto pripomienky budú ďalej posúdené Vedeckým výborom EFSA a v prípade relevantnosti budú vzaté do úvahy.
Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami, ako fyzickými osobami, budú prezentované anonymne. Pripomienky predložené v mene organizácie, sa zobrazia pod názvom organizácie.

Submit comments (deadline: 31 May 2017)

Podrobné informácie nájdete aj na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170406


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood