Facebook Statistics

Verejná konzultácia: účinná látka hydrogenuhličitan draselný

28-02-2020

EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh hodnotiacej správy vypracovanej podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, spojený s návrhom na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (správa CLH) podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (Renewal Assessment Report-RAR and Proposal for Harmonised Classification and Labelling - CLH Report) pripravenej Holandskom a Gréckom ako spravodajskými členskými štátmi (RMS) a zameranej na vyhodnotenie dokumentácie predloženej na podporu opätovného schválenia účinnej látky hydrogenuhličitan draselný v Európskej únii podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a jej klasifikácie a označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Dokumentácia pre účinnú látku je podložená dokumentáciou o prípravku na ochranu rastlín.

Hydrogenuhličitan draselný je fungicíd a insekticíd.

Zohľadňujúc usmerňovací dokument o kritériách na zaradenie účinných látok do prílohy IV k nariadeniu (ES) č.396/2005 (SANCO/11188/2013 rev. 2) sa navrhuje zaradenie hydrogenuhličitanu draselného do prílohy IV  nariadenia (ES) č. 396/2005.

Návrh hodnotiacej správy predloženej na verejnú konzultáciu nájdete na webovej stránke EFSA.

Pripomienky je možné zaslať mailom EFSA na [email protected] do 28. 04. 2020. Na zasielanie pripomienok použite elektronickú šablónu.

Viac informácií o verejnej konzultácii (pravidlá verejnej konzultácie, spôsob záznamu pripomienok- elektronická šablóna - a zasielania pripomienok, atď.) nájdete  na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood