Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky indoxacarb

14-03-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácií  úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky indoxacarb.

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)

Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e-mailom (na adresu EFSA [email protected]).  Na podanie pripomienok je potrebné použiť elektronickú šablónu Electronic template   

Na podané pripomienky nebude braný ohľad ak:

  • podanie bude po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve
  • podanie bude prezentované v inej forme ako je uvedené v návode a šablóne
  • podanie nebude súvisieť s obsahom dokumentu
  • bude obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia alebo materiály
  • ak podanie bude súvisiace s politikou alebo s aspektmi riadenia rizika, ktoré je mimo rozsahu činnosti úradu EFSA.

Úrad EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré sú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Všetky predložené pripomienky budú zverejnené.

Termín podania pripomienok – 18.03.2017

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Public consultation on the active substance indoxacarb

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170116


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood