Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejné pripomienkovanie návrhu príručky k vedeckým požiadavkám na zdravotné tvrdenia týkajúce sa svalovej funkcie a fyzickej výkonnosti – 1. Revízia

17-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spustil pripomienkovanie jeho návrhu príručky k vedeckým požiadavkám na autorizáciu zdravotných tvrdení týkajúcich sa svalovej funkcie a fyzickej výkonnosti. – 1. revízie.

Termín: 2. september 2018

Tento dokument je určený pre asistenciu žiadateľom pri príprave žiadostí na autorizáciu zdravotných tvrdení spojených so svalovou funkciou a fyzickou výkonnosťou.

Zameriava sa najmä na tieto kľúčové záležitosti:

  • Tvrdené účinky, ktoré sú považované za prospešné fyziologické účinky a
  • Charakteristiky intervenčných humánnych štúdií, ktoré môžu poskytnúť dôkazné záznamy pre vedecké opodstatnenie špecifických tvrdení, ktoré sú predmetom tejto príručky

V súlade s politikou úradu EFSA o otvorenosti a transparentnosti a v zmysle získania pripomienok od vedeckej komunity a zainteresovaných strán, spúšťa úrad EFSA verejné pripomienkovanie návrhu dokumentu pripraveného panelom NDA EFSA.

Pripomienky je možné zaslať prostredníctvom elektronického formulára na zasielanie pripomienok, spolu s označením počtu riadkov a strán. V prípade čelenia technickým problémom počas vypĺňania formulára sa odporúča najprv vyčistiť históriu prehliadača alebo použiť iný prehliadač. Datasety alebo súbory na podporu pripomienok je možné uploadovať pomocou formulára alebo zaslať emailom.

Je potrebné brať na vedomie, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy ak:

  • Budú zaslané po ukončení termínu verejného pripomienkovania
  • Nebudú sa týkať obsahu dokumentu
  • Budú obsahovať sťažnosti voči inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyjadrenia alebo materiály
  • Budú sa týkať politických aspektov alebo aspektov manažmentu rizika, ktoré nespadajú do pôsobnosti úradu EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotí všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú zaslané v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Pripomienky budú následne zvážené príslušným panelom úradu EFSA a budú brané do úvahy ak budú relevantné.

Osoby a subjekty spolupracujúce na verejnej konzultácii budú zodpovedné za zabezpečenie toho, že majú všetky nevyhnutné práva k podaniu/zaslaniu pripomienok a k ich následnej publikácii úradom EFSA.  Vzhľadom na politiku transparentnosti úradu EFSA a jeho praxe so zverejňovaním všetkých pripomienok, by pripomienky okrem iného mali obsahovať jasne definované autorské práva. V prípade, ak budú pripomienky reprodukovať obsah od tretích strán vo forme grafov alebo obrázkov je potrebné zabezpečiť to, že boli vopred získané požadované povolenia od vlastníka práv.

Všetky zaslané pripomienky budú zverejnené. Pripomienky zaslané jednotlivcami osobne, budú prezentované anonymne a pripomienky zaslané formálne v mene organizácie budú zverejnené v mene organizácie.

EFSA Public Consultations – Privacy Statement

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood