Facebook Statistics

Verejné pripomienkové konania k hodnoteniu bezpečnosti aktívnej látky Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 a Thiophanate-methyl

01-12-2016

Pripomienky k správe spravodajského členského štátu o hodnotení rizika Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 a k správe spravodajského členského štátu (časťA), (časť B) týkajúcej sa aktívnej látky thiophanate-methyl, by mali byť zaslané emailom Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (pesticides.peerreview@efsa.europa.eu) najneskôr do krajného termínu prideleného jednotlivej aktívnej látke, 28. januára 2017.

Pre poskytnutie pripomienok je potrebné použiť elektronický formulár.

Pripomienky nebudú zohľadnené ak:
- Budú poskytnuté po uplynutí krajného termínu zasielania pripomienok.
- Nesúvisia s obsahom dokumentu.
- Obsahujú sťažnosti voči inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo útočné vyjadrenia alebo materiály
- Majú súvis s aspektami politiky alebo manažmentu rizika, ktoré nepatria do rámca pôsobenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín posúdi všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú poskytnuté v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Všetky zaslané pripomienky budú publikované.


Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood