Facebook Statistics

Vnútroštátne námietkové konanie

25-05-2006

V súlade s čl. 6 ods. 5 Nariadenia Rady č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a v súlade s čl. 7 Štatútu Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim Vás žiadame o zverejnenie žiadostí výrobkov, prihlásených na registráciu ako zaručené tradičné špeciality.

Výbor na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim na svojom zasadnutí dňa 10.5.2006 prerokoval a schválil žiadosti Cechu výrobcov ovčieho syra v Turci, ktorý požiadal o registráciu výrobkov: Ovčí salašnícky údený syr a Ovčí hrudkový syr – salašnícky, ktoré Vám v prílohe i elektronickou poštou zasielame. Na základe uvedeného Vás žiadame o ich zverejnenie na web stránke MP SR. Podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu je stanovená lehota, na vnútroštátne námietkové konanie 30 dní odo dňa uverejnenia žiadosti, dokedy môže fyzická alebo právnická osoba alebo skupina oprávnene dotknutá registráciou namietať voči navrhovanej registrácii.

Príloha

Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít pre účely námietkového konania

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa článku 7 ods. 1 Štatútu Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim (ďalej len „Štatút“), č. 1033/2004-800 zo 4. marca 2004, uverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 9 z 23. marca 2004 na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb uverejňuje tieto údaje zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít.

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl.7 ods. 3 Štatútu uplatniť do 30 dní od zverejnenia. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)