Facebook Statistics

Výber uchádzačov na obsadenie pracovného miesta vo verejnej službe v odbore informatiky

27-06-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výber uchádzačov na obsadenie pracovného miesta vo verejnej službe v odbore informatiky.

Predpoklady výkonu práce:

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Odborná prax: 5 rokov
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá sa bude vykonávať na danom mieste

Hlavná činnosť: komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému rezortu pôdohospodárstva, zabezpečovanie činností pre podporu hlasovej služby na úrovni Call Manager pre Virtual Voice Net cez webový prehliadač, zabezpečovanie činností pre podporu hlasovej a dátovej služby na úrovni administrácie nastavovania profilov pre jednotlivých zamestnancov ministerstva a špecializovanej štátnej správy v rámci Virtuálnej Privátnej Siete od T-Mobile cez internet.

V rámci hlavnej činnosti vykonáva: komplexné zabezpečovanie bežných a neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému rezortu, koordináciu činností spojených so zabezpečením prevádzky pevných hlasových služieb na ministerstve a v prostredí špecializovanej štátnej správy. Zabezpečuje správu, vydávanie a evidenciu všetkých IP telefónov, mobilných telefónov, SIM kariet, IP adries a mobilných dátových kariet. Sledovanie a vyhodnocovanie traffic v dátovej siete WAN-LAN za účelom proaktívnej podpory hlasovej služby v prostredí ŠŠS. Zabezpečuje aktuálne údaje pre potreby vytvárania telefónneho zoznamu a manuálu pre zamestnancov ministerstva a špecializovanej štátnej správy. Zabezpečuje a vytvára podklady pre rozvoj a rozširovanie technologickej infraštruktúry v rovine hlasovej pevnej prevádzky a v rovine mobilnej hlasovej a dátovej prevádzky na ministerstve a celého rezortu pôdohospodárstva.

Ostatné činnosti: spolupráca na úlohách súvisiacich s bezporuchovou prevádzkou informačných technológií na ministerstve.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom  registra trestov doručte do 10. júla 2006 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood