Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-10-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: v oblasti poľnohospodárstva minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť problematiky v oblasti chovu koní, znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania štátneho podniku, znalosť právnych predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 7. novembra 2008 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania bude dňa 24. októbra 2008 uverejnený v Roľníckych novinách.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood