Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

23-07-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja  SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu  člena Dozornej rady  štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prírodovedeckého, ekonomického alebo technického zamerania.

Odborná prax: minimálne 5 roky v oblasti vodného hospodárstva.

Špecifické kritériá: odborná spôsobilosť súvisiaca s činnosťou vo vodnom hospodárstve vítaná, napr. odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, odborná spôsobilosť na vedenie malých plavidiel, a pod., všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o vodách, zákona o  účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov ako aj súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania doručte do 28. augusta 2010 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood