Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

25-03-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, lesníckeho zamerania, vedecká hodnosť

Odborná prax: minimálne 10 rokov

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky: aktívna znalosť svetového jazyka; znalosť právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany prírody a krajiny, činnosti a fungovania príspevkových organizácií; skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných, resp. vzdelávacích inštitúcií; skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh lesného hospodárstva.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, doručte do 17. apríla 2009 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, Zvolen bude uverejnený dňa 3. apríla 2009 v Roľníckych novinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood