Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

01-04-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, lesníckeho alebo drevárskeho zamerania
Odborná prax: minimálne 10 rokov
Riadiaca prax: minimálne 5 rokov
Iné kritériá a požiadavky: aktívna znalosť anglického jazyka; znalosť právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany prírody a krajiny, činnosti a fungovania príspevkových organizácií; skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných, resp. vzdelávacích inštitúcií; skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh lesného hospodárstva, lesníckeho výskumu, vedy a vzdelávania v pôsobnosti organizácií a zoskupení na úrovni EÚ, OECD a OSN zameraných na uplatňovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, doručte do 11. apríla 2008 na adresu:  

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood