Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

17-07-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: veterinárna medicína, atestácia II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa  

Odborná prax:  5 rokov, z toho 2 roky v oblasti laboratórnej diagnostiky

Riadiaca prax: minimálne 2 roky

Iné kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti kontroly zdravia zvierat a úradnej kontroly potravín, riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie súvisiacej s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií;  aktívna znalosť anglického jazyka. Vyžaduje sa morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov  doručte do 31. júla 2014 dní  na adresu:

Ministerstvo  pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  SR,  osobný  úrad,  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré poskytnete, budú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood