Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky

08-09-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa lesníckeho zamerania

Riadiaca prax: 5 rokov v lesníctve

Špecifické kritériá a požiadavky: manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, znalosti z lesníckej politiky SR, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, znalosť súčasných podmienok š. p. Lesy Slovenskej republiky, základné znalosti z lesníckej legislatívy.

Vítaná je: znalosť cudzieho jazyka, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 22. septembra 2010 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood