Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku - Národné lesnícke centrum Zvolen

26-11-2008

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MP SR – Národné lesnícke centrum
so sídlom T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)

výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca
vo funkcii:
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku

Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:
1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2. je bezúhonný,
3. spĺňa kvalifikačné predpoklady,
4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• minimálne 3-ročná prax v riadiacej sfére,
• minimálne 5-ročná prax v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
• skúsenosti s ekonomikou verejných financií,
• skúsenosti s viaczdrojovým financovaním,
• skúsenosti s riadením ekonomiky podnikateľských subjektov,
• skúsenosti s riadením v oblasti služieb,
• ovládanie PC a Internetu na užívateľskej úrovni,
 

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overená fotokópia,
4. profesijný štruktúrovaný životopis,
5. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
o ktorú sa uchádza,
6. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu,
7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom
štruktúrovanom životopise,
8. písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúvať jeho
osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania,
po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou
skartácie.

Miesto výkonu práce: Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi:
do 11. decembra 2008.

Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h, resp. poslať poštouna vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 11. decembra 2008. Na obálku je potrebné uviesť „VK 2/2008“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie, ktorého termín je predbežne stanovený na 19. 12. 2008, pozvaní písomne. Ďalšie informácie na tel. čísle 045/5314 123, kontaktná osoba Ing. Eva Machanská - oddelenie personalistiky, ekonomiky práce a zvláštnych úloh.

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
generálny riaditeľ        

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood