Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

21-10-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo ekonomického zamerania.

Odborná prax: minimálne 5 rokov, z toho minimálne 2 roky v riadiacej funkcii poľnohospodárskej alebo lesníckej organizácie.

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, znalosť zákona o štátnom podniku, znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 7. novembra 2008 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania bude dňa 24. októbra 2008 uverejnený v Roľníckych novinách.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood