Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok, Ulič, štátny podnik

10-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok, Ulič, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady:  úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho, ekonomického alebo poľnohospodárskeho zamerania

Odborná prax: minimálne 5 rokov v lesníctve alebo v poľnohospodárstve

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, znalosť zákona o štátnom podniku; vítaná je znalosť cudzieho jazyka. Prax v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 24. novembra 2010 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood