Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica

31-03-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s lesníckym zameraním

Odborná prax minimálne 10 rokov

Riadiaca prax minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá, požiadavky a predpoklady: znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania štátneho podniku, ekonomiky, lesného hospodárstva a poľovníctva, riadiace a organizačné schopnosti. Požiadavka spĺňania predpokladu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom z registra trestov doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. Deň zverejnenia oznamu je 31. 03. 2006. Oznam je dňa 31. 03. 2006 zverejnený v denníku SME – Roľnícke noviny.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood