Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

27-10-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania.

Odborná prax: minimálne 5 rokov v poľnohospodárskej oblasti

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov z oblasti poľnohospodárstva, osobitne týkajúcich sa chovu koní, všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o verejnom obstarávaní, obchodného zákonníka a problematiky financovania poľnohospodárskeho podniku, znalosť problematiky chovu koní,  prax v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.

Vítaná je: znalosť cudzieho jazyka, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 10. novembra 2010 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood