Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko Bratislava, š. p.

22-05-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko Bratislava, š. p.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Odborná prax v oblasti poľnohospodárstva minimálne 3 roky.
Špecifické kritériá, požiadavky a predpoklady: znalosť problematiky v oblasti chovu koní a dostihovej problematiky. Znalosť právnych predpisov súvisiacich s činnosťou predsedu dozornej rady štátneho podniku a všeobecne záväzných právnych predpisov, požiadavka spĺňania predpokladu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, prax v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.
Iné kritériá a požiadavky: vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom z registra trestov doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava.

Deň zverejnenia oznamu je 26. máj 2006. Oznam je dňa 26. mája 2006 zverejnený v denníku SME - Roľnícke noviny.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood