Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava

21-10-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu  predsedu dozornej rady Závodisko, štátny podnik Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: v oblasti pôdohospodárstva

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť problematiky v oblasti chovu koní a dostihovej problematiky, znalosť právnych predpisov súvisiacich s činnosťou predsedu dozornej rady štátneho podniku a všeobecne záväzných právnych predpisov, povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Prax v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť, vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 7. novembra 2008 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania bude dňa 24. októbra 2008 uverejnený v Roľníckych novinách.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood