Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo, štátny podnik Nitra

11-02-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo, štátny podnik Nitra.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 10 rokov (vítaná je prax v riadení veľkých podnikov alebo verejných inštitúcií)

Ďalšie kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, skúsenosti z riadenia v oblasti propagácie, marketingu a výstavníctva, znalosť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a lesného hospodárstva, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti podniku, základné znalosti legislatívy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a legislatívy EÚ, aktívne ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka (vítaná je znalosť anglického jazyka).

Od uchádzačov sa vyžaduje morálna bezúhonnosť a lojálnosť.

Vypracovanie projektu riadenia a rozvoja štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo a jeho predloženie. 

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov a projektom riadenia a rozvoja podniku  doručte do 29. februára 2008 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo, štátny podnik, Nitra,  bude dňa 15. februára 2008 uverejnený v Hospodárskych novinách a v Roľníckych novinách.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood