Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

23-11-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho zamerania 

Prax  v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka minimálne 7 rokov, skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích programov, skúsenosti s postupmi prípravy a hodnotenia rozvojových dokumentov vidieckeho územia.

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a interpersonálne schopnosti, znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov. Znalosti princípov fungovania fondov a procedúr EÚ, znalosť opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, predovšetkým os 3 a os 4, znalosti z implementácie Leader+. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 4. decembra 2009 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam je zverejnený dňa 20. 11. 2009 v Roľníckych novinách.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood