Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agroinštitút Nitra

20-06-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agroinštitút Nitra.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax v oblasti poľnohospodárstva minimálne 3 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania príspevkových a neziskových organizácií. Skúsenosti v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vzdelávacích inštitúcií.

Iné kritériá a požiadavky: vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom  registra trestov doručte do 7. júla 2006 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam bude uverejnený v Roľníckych novinách dňa 23. júna 2006.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood