Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany

23-04-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho, prírodovedeckého alebo ekonomického zamerania 

Odborná prax: v oblasti vedy a výskumu v poľnohospodárstve je vítaná

Riadiaca prax: vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných inštitúcií alebo vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných projektov a programov

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a interpersonálne schopnosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie priamo súvisiacej s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií, vítané sú skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh výskumu, vedy a vzdelávania, znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do  8. mája 2009 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predmetný oznam možno nájsť zverejnený v Roľníckych novinách dňa 24. apríla 2009Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood