Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

14-11-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ekonomického alebo poľnohospodárskeho zamerania.

Odborná prax v oblasti poľnohospodárstva je vítaná.

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov. Vyžadujú sa skúsenosti v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných inštitúcií alebo vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných projektov a programov.

Iné kritériá a požiadavky: aktívna znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z  registra trestov doručte do 28. novembra 2008 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predmetný oznam je zverejnený dňa 14. novembra 2008 v Roľníckych novinách.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood