Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

01-10-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa, vítané je zameranie v oblasti pedológie, poľnohospodárstva, právnej alebo ekonomickej

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky: skúsenosti z riadenia v oblasti propagácie, marketingu, komunikačné a organizačné schopnosti; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti organizácie, základné znalosti legislatívy EÚ v danej oblasti. Aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka (vítaná je znalosť anglického jazyka). Vyžaduje sa morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, doručte do 12. októbra 2012 na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood