Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra

04-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické, poľnohospodárske, technické alebo právne
Riadiaca prax: minimálne 5 rokov (vítaná je prax v riadení veľkých podnikov alebo verejných inštitúcií)

Špecifické kritériá a požiadavky: skúsenosti z riadenia v oblasti propagácie, marketingu; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti podniku, základné znalosti legislatívy EÚ v danej oblasti; znalosť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a lesného hospodárstva; riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti. Aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka (vítaná je znalosť anglického jazyka).

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 17. novembra 2010 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood