Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava

23-11-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické, stavebné, vodohospodárske, poľnohospodárske alebo právne.

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť koncepčných zámerov rozvoja hydromeliorácií, problematiky financovania s osobitným zreteľom na závlahy a odvodnenie, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov SR priamo súvisiacich s predmetom činnosti, znalosť legislatívnych noriem v oblasti vodného hospodárstva s prihliadnutím na znalosť smerníc Rady Európy, ktoré ustanovujú rámce pre činnosti EÚ v oblasti vodohospodárskej politiky. Riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné a interpersonálne schopnosti, vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 4. decembra 2009 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam je zverejnený dňa 20. 11. 2009 v Roľníckych novinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood