Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne

13-01-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické.

Špecifické kritériá a požiadavky: minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti ekonomických činností, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti. Vyžaduje sa znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Prihlášku s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania bude zverejnený v Roľníckych novinách dňa 15. 01. 2010.

Uzávierka prihlášok bude dňa 29. 01. 2010.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood