Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert" pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

23-12-2019

Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HU-SK-RO-UA (ďalej len „program") vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert", pričom cieľom je nájsť kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude zodpovedný za chod Infobodu pre program v Prešovskom samosprávnom kraji. Miesto výkonu práce je Prešov. Potenciálni záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. januára 2020.

Výzva je určená pre záujemcov, ktorí majú primerané skúsenosti a znalosti v oblasti cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, tematických cieľov a priorít programu, ako aj špecifík hraníc medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou. Vybraný uchádzač bude podporovať implementáciu programu na území Prešovského samosprávneho kraja, a bude sa tiež podieľať na informačných aktivitách programu v danom regióne. Podmienky pre záujemcov, výberové kritériá, podrobný opis pracovnej pozície, ako aj ďalšie potrebné informácie sú dostupné v priloženom dokumente, a rovnako aj na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-application-for-branch-office-experts-in-presov.

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Dátum uzavretia: 16.1.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood