Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie

16-09-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady  Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: v oblasti poľnohospodárstva minimálne 2 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť problematiky v oblasti chovu koní, znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania štátneho podniku, znalosť právnych predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 26. 09. 2008 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súčasne oznamujeme, že predmetný oznam o vyhlásení výberového konania je zverejnený dňa 12. 09. 2008 v Roľníckych novinách.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood