Facebook Statistics

VYHLÁŠKA č. 158/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. apríla 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje

22-02-2017

Cieľom vyhlášky je upresnenie niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje tak, aby znenie ustanovení umožnilo výrobcom nealkoholického piva a miešaných nealkoholických nápojov uviesť skutočný obsah alkoholu na týchto výrobkoch. Pre zachovanie kontinuity označovania obsahu alkoholu v týchto nápojoch sa ponechala možnosť nahradiť hodnotu skutočného obsahu alkoholu najvyššie prípustným množstvom alkoholu, ktoré sa aktuálne uvádza na týchto výrobkoch. Nutnosť úpravy znenia niektorých ustanovení predmetnej vyhlášky vyplynula z aplikačnej praxe a tiež z dôvodu zlepšenia informovanosti spotrebiteľa ohľadne skutočného obsahu alkoholu v nealkoholickom pive a miešaných nealkoholických nápojoch.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood