Facebook Statistics

Vyhodnotenie 2. kola výzvy na SOŠ

12-09-2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Alokácia výzvy: 99 335 473 €

 

Spolu 147 predložených projektov v hodnote 104 861 046 € (EÚ zdroje)

Spolu bolo v 1. a 2. kole schválených 97 projektov v hodnote 67 249 128 €

 

Uzavretie 1. kola výzvy – 26.6.2017:

 • predložených – 107 projektov v hodnote  68 809 857,49 €
 • ku dňu 13.02.2018 je schválených 77 projektov v hodnote 50 240 592,57 €
 • neschválené projekty – 23 projektov v hodnote 10 424 210,60 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 4 projekty v hodnote 4 395 131,49 € žiadaných EÚ zdrojov
 • prebieha konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 3 projekty v hodnote 2 753 286,82 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 2. kola výzvy – 29.9.2017:

 • predložených – 33 projektov v hodnote  29 790 084 €
 • ku dňu 7.9.2018 je schválených 20 projektov v hodnote 17 008 535 €
 • neschválené projekty – 8 projektov v hodnote 8 773 035 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 3 projekty v hodnote 1 633 616 € žiadaných EÚ zdrojov
 • prebieha konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 2 projekty v hodnote 2 233 808 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 8.1.2018

 • Predložené projekty – 1 projekt v celkovej sume 1 055 300 €
 • Stav:     administratívne overovanie skončené

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – 9.4.2018

 • Predložené projekty – 1 projekt v celkovej sume 595 911 €
 • Stav:     prebieha administratívne overovanie

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola – 13.7.2018

 • Predložené projekty – 5 projektov v celkovej sume 4 610 003 €
 • Stav:prebieha administratívne overovanie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood