Facebook Statistics
Značka Kvality

Výmera slovenských lesov sa dlhodobo zvyšuje, ekonomické výsledky lesníctva ovplyvnené situáciou na svetových trhoch

30-01-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2010 s cieľom informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti. Systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy predstavuje špecifický a, v súčasnosti, jedinečný nástroj na hodnotenie stavu a vývoja odvetvia lesného hospodárstva v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, nielen z hľadiska ekonomických a finančných ukazovateľov odvetvia (príspevok k tvorbe hrubého domáceho produktu), ale zároveň v kontexte plnenia celospoločenských požiadaviek a politických záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Čo sa týka stavu lesov v Slovenskej republike, výmera porastovej pôdy (lesných porastov) sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje a v roku 2010 dosiahla hodnotu takmer 2 mil. hektárov. Všeobecná hodnota lesnej pôdy za sledované obdobie rokov 2005 až 2010 vzrástla z 1,21 na 1,28 mld. €. Celková aj priemerná hektárová zásoba dreva sa v lesoch Slovenska dlhodobo zvyšujú. Tento trend odráža skutočnosť, že prírastok dreva dlhodobo prevyšuje ťažbu. Konkrétne údaje, vrátane bilancie uhlíka v lesných ekosystémoch, sú obsiahnuté v plnom znení správy o riešení systému integrovaných účtov.

Predmetná správa sa venuje aj vývoju ekonomických ukazovateľov odvetvia. Globálna finančná a hospodárska kríza (2008-2009) sa v odvetví lesného hospodárstva prejavila najmä v poslednom štvrťroku 2008 a v prvom polroku 2009. V tomto období sa hlavné dopady na odvetvie prejavili znížením dopytu po sortimentoch surového dreva, čo malo za následok zníženie predajných cien dreva. Krízové obdobie sa prejavilo aj v oblasti zamestnanosti, najmä v dodávateľskom sektore (subjekty poskytujúce služby v lesníctve), v rámci ktorého prišlo k výraznému obmedzeniu objemu prác. V roku 2010 sa situácia mierne stabilizovala, ale výhľad ostáva neistý v dôsledku dlhovej krízy eurozóny. Situácia v roku 2011 je v súčasnosti predmetom analýz, výsledky by mali byť k dispozícii ku koncu roka 2012.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pravidelne predkladá národné údaje integrovaného environmentálneho a ekonomického účtu pre lesy Európskej komisii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)